Actievoorwaarden

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Biz Centrum Goor, gevestigd te Goor aan het adres van Coeverdenstraat 22 (hierna: BIZ), georganiseerde actie ‘Scan & Win’ en maak kans op diverse prijzen in Goor.
 2. De actie is tot stand gekomen in samenwerking met Goor Collectief en Hartje Goor.
 3. De Actie loopt van 7 november 2022 t/m 27 november 2022 (hierna: de Actieperiode).
 4. Er kan worden deelgenomen aan de Actie door met de mobiele telefoon bij iedere deelnemende winkel de aanwezige QR-code te scannen en te registreren dat u daar bent geweest.
 5. Deelnemers mogen meerdere keren meedoen aan de Actie, per bezoek in de onderneming slechts 1 keer scannen.
 6. Deelnemende winkels zijn te herkennen aan een deelname-poster en aan de display met QR-code nabij de kassa.
 7. Elke ondernemer kan uit de deelname-scans die zijn geregistreerd in zijn/haar toko, ook een prijs verloten. Dit noemen we Bonus-prijzen.
 8. De te winnen prijzen staan vermeld op de deelname-posters excl. de extra prijzen die beschikbaar worden gesteld door ondernemers als bonus-prijzen.
 9. De prijswinnaars van de actie worden door een onpartijdige trekking bepaald in week 48 (28 november t/m 3 december 2022).
 10. De prijswinnaars van deze actie ontvangen uiterlijk 3 december 2022 bericht.
 11. De prijs en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.
 12. De winnaars krijgen van de organisatie tijd en locatie door, waar de prijs in ontvangst genomen kan worden
 13. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik, of fraude, behoudt BIZ zich het recht voor om deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.  
 14. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in verband met deelname aan deze actie. Hij/zij stemt er mee in dat de persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan de deelnemende partijen indien men een prijs heeft gewonnen. De persoonsgegevens zijn: naam, telefoonnummer en e-mailadres.
 15. Deelnemers jonger dan 18 jaar worden uitgesloten van deelname, i.v.m. wet op kansspelen.
 16. De persoonsgegevens van de deelnemers worden alleen gebruikt om de betreffende prijswinnaars hun prijs uit te kunnen keren. Prijswinnaars worden door BIZ geïnformeerd.
 17. De persoonsgegevens worden niet voor andere promotionele doeleinden gebruikt. Alle persoonsgegevens worden na 31 december 2022 vernietigd. Elke deelnemer heeft het recht om inzage te hebben in de verwerking van de persoonsgegevens op basis van AVG artikel 15. Hiervoor kan een verzoek worden ingediend via info@bizcentrumgoor.nl.
 18. BIZ en de andere betrokken partijen zijn niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is BIZ niet aansprakelijk.  
 19. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan BIZ of een van de deelnemende ondernemingen.  
 20. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist BIZ.  
 21. Deelnemende ondernemers en alle bij de totstandkoming van deze Actie betrokken partijen zijn uitgesloten van deelname.  
 22. De Actievoorwaarden zijn op te vragen via info@bizcentrumgoor.nl.
 23. Vragen, opmerkingen en/of klachten betreffende deze actie kunnen worden ingediend bij BIZ, via info@bizcentrumgoor.nl.
 24. Door deelname aan deze Actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
 25. Bij het versturen van zijn of haar persoonsgegevens verklaart deelnemer kennis te hebben genomen van het Privacy Statement van BIZ.